Ajuts per a la digitalització de continguts editorials i per a la modernització de les empreses petites i mitjanes del sector del llibre (Editorials, distribuidores, llibreries i empreses d’arts gràfiques).

El Ministeri de Cultura i Esports ha publicat al BOE num. 57 del 8 de març de 2022, les bases reguladores per la concessió d’ajuts per a la digitalització de continguts editorials i per a la modernització de les empreses petites i mitjanes del sector del llibre, així com la convocatòria corresponent a l’any 2022 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb fons Next Generation (Ordre CUD/1532/2021 i Ordre CUD/1533/2021).


Aquests ajuts tenen per objecte, per una banda, el finançament de projectes d’inversió per a la millora de la competitivitat del sector del llibre, la millora de la seva resiliència i l’impuls a la transició digital. Més concretament, aquests ajuts es dirigeixen a finançar projectes de digitalització de fons editorials per allargar la vida comercial dels llibres, incrementar el número de títols en el mercat i impulsar sistemes de producció editorial òptima com l’audiollibre o la narrativa multimèdia, amb la finalitat de promoure la bibliodiversitat i la sostenibilitat. Els Beneficiaris son les persones jurídiques i físiques (autònoms) amb residència fiscal permanent a Espanya i que tinguin com a activitat i objecte social, únic o entre d’altres, l’edició de llibres. (Ordre CUD/1532/2021)
Per altra banda, els ajuts tenen com a finalitat el finançament de projectes d’inversió per millorar la competitivitat del sector del llibre, millorar la seva resiliència i impulsar la seva transició digital. Poden ser-ne beneficiaris: persones jurídiques i físiques (autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya i que compleixin els següents requisits: (Ordre CUD/1533/2021).       
        -Editorials: tenir com a activitat i objecte social principal l’edició de llibres i/o revistes culturals i una facturació inferior a 10 milions d’euros a l’any 2021      
        -Empreses distribuïdores amb una facturació menor a 20 milions d’euros, de la qual com a mínim un 60%, sigui en llibres i/o revistes culturals
        -Llibreries dedicades a la venda de llibres amb fins a 5 establiments i un volum total de facturació inferior a 5 milions d’euros
        -Empreses dedicades a les arts gràfiques. 


El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el BOE (pendent a data d’avui).
A aquest enllaç a la pàgina web del Ministeri de Cultura i Esports, es podrà presentar la sol·licitud de les ajudes: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones.htm

En aquest enllaç, trobareu la publicació de les Ordres CUD/1532/2021 i CUD/1533/2021 al BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3661.pdf